Bolagsordning

1 §. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Confidence International Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

2 §. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms Iän.

3 §. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad Säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsteknik, skydds- och arbetsmiljöarbete, riskanalys och riskhantering.

Därutöver annan i förhållande till ovanstående förenlig verksamhet.

4 §. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

5 §. AKTIEANTAL

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.

6 §. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

7 §. REVISORER

Stämman ska utse lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har i samband med apportemission, fusion och delning rätt att utse en eller flera revisorer eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av styrelsens redogörelse över apportegendomen, fusionsplanen eller delningsplanen.

8 §. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

9 §. BOLAGSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton

och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Den som inte enligt regler i aktiebolagslagen har rätt att deltaga i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna på bolagsstämman.

10 §. RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är kalenderår.

11 §. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

1 §. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Confidence International Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

2 §. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms Iän.

3 §. VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad Säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsteknik, skydds- och arbetsmiljöarbete, riskanalys och riskhantering.

Därutöver annan i förhållande till ovanstående förenlig verksamhet.

4 §. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

5 §. AKTIEANTAL
Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

6 §. STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

7 §. REVISORER
Stämman ska utse lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har i samband med apportemission, fusion och delning rätt att utse en eller flera revisorer eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av styrelsens redogörelse över apportegendomen, fusionsplanen eller delningsplanen.

8 §. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

9 §. BOLAGSSTÄMMA
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Den som inte enligt regler i aktiebolagslagen har rätt att deltaga i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna på bolagsstämman.

10 §. RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är kalenderår.

11 §. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 1§. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Confidence International AB. Bolaget är publikt (publ).

2§. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Sundbybergs kommun, Stockholms Iän.

3§. VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad Säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsteknik, skydds- och arbetsmiljöarbete, riskanalys och riskhantering.

Därutöver annan i förhållande till ovanstående förenlig verksamhet.

4§. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

5§. AKTIEANTAL
Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken.

6§. STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

7§. REVISORER
Stämman ska utse lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har i samband med apportemission, fusion och delning rätt att utse en eller flera revisorer eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av styrelsens redogörelse över apportegendomen, fusionsplanen eller delningsplanen.

8§. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

9§. BOLAGSSTÄMMA
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1.    Val av ordförande vid stämman

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd

3.    Val av en eller två justeringsmän

4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.    Godkännande av dagordning

6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7.    Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa

9.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelse och revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton  och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Den som inte enligt regler i aktiebolagslagen har rätt att deltaga i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna på bolagsstämman.

10§. RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är kalenderår.

11§. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen 2 april 2019.

1§. FIRMA

Bolagets firma är Confidence International AB. Bolaget är publikt (publ).

2§. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms Iän.

3§. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva heltäckande verksamhet med försäljning, integration, installation, samt service och underhåll av produkter och tjänster inom IP-baserad Säkerhetsteknik och IT-infrastruktur. Dessutom tillhandahålla konsulttjänster inom säkerhetsteknik, skydds- och arbetsmiljöarbete, riskanalys och riskhantering. Därutöver annan i förhållande till ovanstående förenlig verksamhet.

4§. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

5§. AKTIEANTAL

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken.

6§. AKTIESLAG

Av bolagets aktier kan utges två serier, serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämman skall aktie av serie A äga två röster och aktie av serie B en röst. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2 200 stycken och aktier av serie B till ett antal av högst 24 000 000 stycken.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A ha företrädesrätt till aktier av serie A och ägare av aktier av serie B ha företrädesrätt till aktier av serie B, allt i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktie av nytt slag.

Styrelsen skall efter begäran från innehavare av aktie av serie A låta konvertera sådan innehavares A-aktie till aktie av serie B. Framställning om konvertering skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas konverterade. Bolagets styrelse skall i januari månad varje år behandla frågor om konvertering till aktier av serie B av de aktier av serie A, vars ägare framställt begäran om konvertering under föregående kalenderår. Styrelsen äger dock, om styrelsen finner skäl därtill, behandla frågor om konvertering även vid andra tidpunkter. Konverteringen skall utan dröjsmål anmälas för registrering, är verkställd när registrering sker och antecknats i avstämningsregistret.

7§. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst 10 ledamöter med eller utan suppleanter.

8§. REVISORER

Stämman ska utse lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har i samband med apportemission, fusion och delning rätt att utse en eller flera revisorer eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av styrelsens redogörelse över apportegendomen, fusionsplanen eller delningsplanen.

9§. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma kan även hållas i Sundbybergs kommun, Stockholms Län.

10§. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

11§. BOLAGSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Den som inte enligt regler i aktiebolagslagen har rätt att deltaga i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna på bolagsstämman.

12§. RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är kalenderår.

13§. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.