Dåligt brandskydd för äldre

Debatt: Dåligt brandskydd för äldre

Våra äldre blir allt fler och det normala är numera att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänsten. Allt färre bor därför på speciella äldreboenden där det finns regler för brandskydd och personal som kan hjälpa till med evakuering i händelse av brand.

Det finns ett behov av att regelverket vad gäller brandskydd hos hemmaboende äldre med stora vårdbehov skärps.

I det egna hemmet finns inga regler om brandskydd och personalen är inte på plats utan kommer på besök några gånger om dagen. Varje år dör över 100 personer i bränder, 90 procent av dem i bostäder och personer över 65 år är klart överrepresenterade.

Idag bor över 220 000 äldre personer kvar i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst, medan knappt 90 000 personer bor på ett äldreboende. Detta är på flera sätt bra eftersom många äldre vill och mår bäst av att bo kvar i sitt hem även då de genom ålder eller sjukdom inte klarar sig själva. Och med hjälp av den kommunala hemtjänsten kan mat, hygien och social samvaro klaras av.

Men hur klarar alla dessa äldre brandskyddet? I Sverige är det den boende som är ansvarig för sin egen säkerhet, exempelvis genom att se till att det finns brandvarnare och brandsläckare. I övrigt saknas regler. Men det förutsätter att den boende kan underhålla och använda utrustningen och förstår vad en tjutande brandvarnare betyder, vilket de flesta dementa troligen inte gör.

Genom att vårda våra gamla i hemmet gör vi i praktiken om hundratusentals hem till äldreboenden, men utan att ställa de krav på säkerhet som sedan länge finns på alla institutioner. Samhället sparar stora pengar på att de äldre bor kvar hemma och ofta innebär det en högre livskvalitet att få stanna i en invand miljö. Men det är problematiskt om vi samtidigt inte ställer samma på säkerhet och skydd som åtminstone påminner om dem som gäller alla de som vårdas på en institution.

Det är glädjande att vissa kommuner uppmärksammat problemet. Räddningstjänsten i Kinda gör exempelvis hembesök och det kommunala bostadsbolaget bjuder på en brandvarnare, räddningstjänsten i Karlskogaregionen har börjat leta rätt på personer som kan antas behöva stöd för att klara sitt brandskydd och Uddevalla kommun har inrättat en tjänst som hemvaktmästare som bland sina sysslor även kan titta över brandskyddet hos äldre.

Det är rimligt att kommunerna tar med brandskyddet i den anpassning av bostaden som görs i samband med biståndsbedömningen. Tillsammans med Räddningstjänsten bör det gå att i varje enskilt fall göra stora förbättringar av både skyddet och varningssystemet. Digitaliseringen gör att det finns möjligheter att koppla samman trygghetslarm med brandlarm och kameraövervakning och styra detta via mobila nätverk. En mobil boendesprinkler har nämnts som en bra åtgärd. I arbetet bör också ingå att hemtjänsten tränar utrymning och kontrollerar funktionen på brandskyddet.

Det finns ett behov av att regelverket vad gäller brandskydd hos hemmaboende äldre med stora vårdbehov skärps. Kommunerna bör få liknande ansvar för de äldre som de vårdar i hemmet som de som vårdas på äldreboende. Utan stora kostnader, men med hjälp av modern teknik, kan vi öka brandsäkerheten för hundratusentals äldre och deras grannar och därmed täppa till en farlig lucka i vårt brandskydd.

Debattartikeln publicerades i Östgöta Correspondenten 25 jan 2018

 

Confidence Security Sweden AB

Läs även efterföljande debattinlägg i Aftonbladet

Skrivet av: Christina Tallberg, ordförande PRO, Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna, Monica Blomberg, tf. förbundsordförande, RPG

Läs fler debattartiklar