Brandlarm
Brandsäkerhet

En brand kan orsaka stora skador på person, egendom och miljö. Den kan ta liv, göra bostäder och företagslokaler obrukbara och förstöra kulturhistoriska värden. För att helt förhindra eller begränsa dessa skador används ofta automatiska brandlarm som en central del i det totala brandskyddet där byggnadstekniskt skydd och rutiner utgör övriga delar. 

Beroende på lokalens utformning och verksamhetens art ställs olika krav på brandskyddet och därmed ofta på val av brandlarm, installationens omfattning och dess funktioner. Dessa krav kan dels vara myndighetskrav och krav från försäkringsbolaget men också komma internt från den egna verksamheten och organisationen.

Tillförlitlighet och ekonomi

Tillförlitlighet är det viktigaste kriteriet i en brandlarmsanläggning. Det betyder dels att systemet skall ge tidigt larm vid eventuell brand för en snabb insats men också att eventuella fellarm undertrycks effektivt för att inte vara verksamhetsstörande och medföra onödiga kostnader. 

Detta kräver att detektorvalet anpassas efter lokalen och verksamheten för att t.ex. inte falskindikera i dammig industrimiljö eller fördröja brandindikering i stora lokaler.Det ställer också krav på en stabil och anpassningsbar systemplattform samt ett väl fungerande system för uppföljning och underhåll.

Confidence har mer än 30 års erfarenhet av professionella brandlarmsinstallationer och är certifierad anläggarfirma enligt SBF 1008:2. En effektiv organisation för rikstäckande installation och service tillsammans med ett komplett erbjudande av lösningar och tjänster säkerställer ett brandskydd som är tryggt, effektivt och säkert även över tid.