Utrymningslarm
Brandsäkerhet

Vid händelse av brand eller annan fara som till exempel gasutsläpp, bombhot med mera, är det kritiskt att utrymning kan ske skyndsamt på ett kontrollerat och säkert sätt.

Utrymningslarmet kan antingen aktiveras automatiskt via brandlarmsanläggning eller gasdetektorer men också genom manuell aktivering av t.ex. personal eller väktare.

För bland annat samlingslokaler, hotell och bostäder ställs krav på utrymningslarm i Boverkets byggregler. I bostäder räcker det med brandvarnare för att efterleva kravet på utrymningslarm men annars krävs både nät- och batterispänning, övervakning av viloström samt att larmdon är utformade så att larmet hörs i hela byggnaden. 

Även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställs krav på utrymningslarm för lokaler där det finns akuta risker för skador på grund av brand.

Talat utrymningslarm

Genom talat meddelande för att påkalla utrymning nås en ökad effekt och därmed en högre säkerhet. Med relevanta meddelanden skapas dels en bättre situationsförståelse än med traditionella larmsystem, dels en tydlighet i hur utrymning skall genomföras. På detta sätt reduceras utrymningstiden avsevärt och onödiga kostnader kan minimeras.

Ett talat utrymningslarm kan dessutom med fördel även användas som ljudanläggning för t.ex. musik eller allmänna meddelanden vilket skapar verksamhetsnytta och ökar värdet på investeringen.

En brand kan orsaka stora skador på person, egendom och miljö. Den kan ta liv, göra bostäder och företagslokaler obrukbara och förstöra kulturhistoriska värden. För att helt förhindra eller begränsa dessa skador används ofta automatiska brandlarm som en central del i det totala brandskyddet där byggnadstekniskt skydd och rutiner utgör övriga delar.

Talat utrymningslarm är en teknik som växer och är ett bra exempel på Värdeskapande säkerhet. Både musik och reklam kan spelas i högtalarna till vardags. Levereras oftast tillsammans med brandlarmssystem.

Beroende på lokalens utformning och verksamhetens art ställs olika krav på brandskyddet och därmed ofta på val av brandlarm, installationens omfattning och dess funktioner. Dessa krav kan dels vara myndighetskrav och krav från försäkringsbolaget men också komma internt från den egna verksamheten och organisationen.

Tillförlitlighet och ekonomi

Tillförlitlighet är det viktigaste kriteriet i en brandlarmsanläggning. Det betyder dels att systemet skall ge tidigt larm vid eventuell brand för en snabb insats men också att eventuella fellarm undertrycks effektivt för att inte vara verksamhetsstörande och medföra onödiga kostnader.

Detta kräver att detektorvalet anpassas efter lokalen och verksamheten för att t.ex. inte falskindikera i dammig industrimiljö eller fördröja brandindikering i stora lokaler.Det ställer också krav på en stabil och anpassningsbar systemplattform samt ett väl fungerande system för uppföljning och underhåll.

Confidence har mer än 30 års erfarenhet av professionella brandlarmsinstallationer och är certifierad anläggarfirma enligt SBF 1008:2. En effektiv organisation för rikstäckande installation och service tillsammans med ett komplett erbjudande av lösningar och tjänster säkerställer ett brandskydd som är tryggt, effektivt och säkert även över tid.