Kammarrätten
Integrerade lösningar

Ett väl fungerande rättsväsende är en grund för vår demokrati och en förutsättning för rättssäkerhet och rättstrygghet. En central del av det svenska rättsväsendet utgörs av våra domstolar och det arbete som bedrivs där. 

 

Kammarrätten i Stockholm är en allmän förvaltningsdomstol för tvister mellan enskilda personer, företag, organisationer samt stat och kommun men tjänar också som Migrationsöverdomstol för slutprövning och som prejudikatinstans för överklagade mål enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap. 

 

Med drygt 18 000 avgjorda mål inom cirka 600 målgrupper skapas ett stort flöde av målsägare, tilltalade, målsägarbiträden, försvarsadvokater, press och allmänhet m.fl. förutom de cirka 220 som är anställda inom kammarrätten. 

 

Detta tillsammans med verksamhetens natur ställer höga krav på säkerhetsarbetet, såväl avseende rutiner och bemanning som utformningen av säkerhetstekniska system för att förebygga, beivra och vid behov dokumentera brott eller incidenter.

 

I samband med ombyggnad och renovering av lokalerna samt det faktum att domstolen delvis fått utökat uppdrag med bl.a. vissa mål från Svea Hovrätt gjordes en översyn av befintliga system. 

 

Confidence fick i uppdrag att anpassa och utöka säkerheten för att möta de nya, högre kraven genom bland annat en systemuppgradering och byte till moderna, beröringsfria kortläsare samt en ny kameraanläggning.

 

Med ett integrerat passer- och inbrottslarmssystem av fabrikat ThorGuard säkerställs behörigheter för tillträde till kontoren samtidigt som kameramjukvaran från Aimetis underlättar för domstolsvärdarna att övervaka de offentliga delarna av domstolen. 

 

Därmed skapas en tryggare vardag för både medarbetare och andra som vistas i domstolens lokaler.