Inbrottslarm
Säkerhetsteknik

Ett inbrott leder nästan alltid till stora konsekvenser ifråga om verksamhetsstörningar och produktionsbortfall. Ofta drabbas även tredje part i samband med uteblivna eller fördröjda leveranser vilket påverkar kundrelationer och varumärket. Till sist skapar det en stor otrygghet och osäkerhet hos personalen vilket kan påverka trivsel, sjuktal m.m. Av dessa skäl ställs idag hårda krav på skalskydd och larm i de flesta verksamheter, bland annat från försäkringsbolagen.

Upptäcka och avvärja 

Inbrottslarmets uppgift är att upptäcka inbrottsförsök i ett tidigt skede vilket ökar möjligheten att avvärja inbrottet och därmed många av de skador som kan uppkomma på egendom, person eller verksamhet.

Detta kräver att inbrottslarmet projekteras och installeras med god sakkunskap och utifrån lokalens utformning samt verksamhetens behov och hotbild.

Flexibilitet

Ett inbrottslarmssystem måste dels kunna anpassas när behov och hotbild förändras men även i den dagliga hanteringen då olika skyddsnivåer kan behövas beroende på om lokalerna är bemannade eller inte. Det kan handla om att larmet dagligen till- och frånkopplas helt men man kan även tillfälligt behöva göra förändringar i delar av den larmade ytan. Med rätt systemval, projektering och leverans får man ett inbrottslarm som levererar trygghet och blir en naturlig del i verksamheten. Det är ofta också möjligt att integrera inbrottslarmet med övriga säkerhetsdelar som passer- och kamerasystem i ett överordnat system för att förenkla administration och skapa ökad kontroll och överblick.

Rätt åtgärd

Vilken åtgärd som skall följa vid ett specifikt larm avgör ofta utgången. Med anslutning till larmcentral ges stora möjligheter att skräddarsy hanteringen vid olika larmtyper. Det kan handla om väktarförmedling, informera polis, kameraverifiering eller andra aktiva åtgärder som att skicka ut kyltekniker eller annan jourpersonal vid driftlarm.