Fastighet
Branscher

Fastighetsbranschen har en stor bredd både vad gäller bestånd, från äldre kulturbyggnader via traditionella kontors-, bostads- och industrifastigheter till hypermoderna anläggningar och vad gäller aktörer med olika affärsmodeller. Gemensamt är dock behovet av en god driftsekonomi och samtidigt skapa trygga och säkra fastigheter där teknik och tjänster skapar nytta för såväl ägare som brukare.

Confidence har en lång erfarenhet av att leverera lösningar som bidrar till kundens framgång och ökar fastighetens värde. Detta bygger på förståelsen av långsiktiga relationer och engagemang i såväl kunden som i fastigheten.

Tillträdeskontroll

En väl fungerande tillträdeskontroll skapar trygghet samtidigt som flödet av människor underlättas. Du har alltid kontroll över vem som har tillgång till vad och kan smidigt göra ändringar när behoven förändras. Beroende på fastighetens typ, omgivningen och aktuell verksamhet kan tillträdeskontroll innefatta olika delar. Allt ifrån fysiska skydd som stängsel, grindar och lås till inbrottslarm, passersystem eller andra tekniska lösningar för detektering och/eller identifiering som till exempel kamerasystem. Viktigt är att respektive system fungerar som en del av en helhet för att ge rätt nivå på säkerhet och kontroll.

Brandsäkerhet 

En brand är alltid en allvarlig händelse där funktionen på system för detektering och indikering är kritisk för en lyckosam utgång. Beroende på fastighetens typ och den verksamhet som bedrivs ställs olika krav dels utifrån den risk verksamheten tillför, dels genom de värden och människoliv som skall säkras.

Detta förändras dessutom ofta över tid när nya verksamheter tillkommer till fastigheten eller fastighetens inriktning förändras från till exempel kontorsfastighet till bostadsfastighet. 

Samordning 

Vid större fastighetsbestånd är det vanligt med en bred och systemflora med varierande kvalitet och funktionalitet samt en stor mängd service- och underhållsavtal med bristande helhetssyn. Som trogen säkerhetspartner till flera ledande fastighetsbolag har Confidence en lång erfarenhet av att leverera en hög servicenivå och erbjuda kostnadseffektiva lösningar som skapar värde för kunden och drar nytta av tidigare investeringar där detta är lönsamt.

Vårt stora kunnande i teknik- och marknadsledande integrationsplattformar skapar långtgående möjligheter att samordna befintliga säkerhets- och fastighetsautomationssystem i en överordnad plattform för ökad kontroll, minskad administrativ belastning och ökad funktionalitet.