Kritisk infrastrukur
Branscher

Vårt samhälle vilar till stora delar på att vår infrastruktur för bland annat transport, kommunikation, energi- och vattenförsörjning fungerar. Detta ställer höga säkerhetskrav på såväl tekniska system som på organisation och processer. Driftstopp i hela eller delar av infrastrukturen får direkt effekt på samhället med stora följdverkningar och höga kostnader som resultat. Därtill kommer stora risker för person och egendomsskada vid felaktig exponering av infrastruktursystem inom till exempel eldistribution eller spårbunden trafik. Confidence bygger vidare på en lång erfarenhet av säkra lösningar där just avbrottsfri drift samt person- och egendomssäkerhet är sätter kravbilden.

Tillträdeskontroll

En primär funktion för tillträdesskyddet av kritisk infrastruktur är förmågan att förhindra obehörigt tillträde till anläggningar och system. Samtidigt måste tillträdesskyddet vara utformat så att personflöde i den ordinarie verksamheten stöds samt att förebyggande och korrigerande underhåll underlättas för att säkra en avbrottsfri drift. Ingående systemdelar i tillträdesskyddet kan bland annat vara fysiskt skydd, (grindar, staket, dörrar och andra omslutningsytor), passersystem, inbrottslarm, intelligent videoanalys m.m. Dessa komponenter verkar enskilt och tillsammans för att skapa en väl fungerande tillträdeskontroll för verksamheten.

Samordning

Då infrastruktursystem dessutom till sin natur ofta är distribuerade över flera anläggningar med större eller mindre geografisk spridning är behovet av samordning stort för att ge en effektiv administration och en totalbild av systemets säkerhetsstatus.

Confidence långa historia som säkerhetspartner inom sektorn kritisk infrastruktur har gjort oss till kunskapsledande när det gäller teknisk säkerhet i detta segment vilket gör att vi kan erbjuda en rikstäckande leverans med hög och jämn kvalitet och lösningar som utgår från kundens behov och krav avseende funktion, ekonomi och långsiktighet.

Vårt stora kunnande i teknik- och marknadsledande integrationsplattformar skapar långtgående möjligheter att samordna befintliga säkerhets- och driftsystem i en överordnad plattform för ökad kontroll, minskad administrativ belastning och ökad funktionalitet.