Försäljningsvillkor

Inledande bestämmelser

1. Tillämplighet

Confidence Security Sweden AB:s (”Confidence”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt och tjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Confidence publicerade försäljningsvillkor.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Confidence webbsida utgör Confidence ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Confidence webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Confidence webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Confidence äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Confidence priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Confidence.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

Fraktinformation

Så här beräknas fraktkostnaden

Frakt tillkommer på samtliga beställningar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av beställningen.

Grundfrakten är för närvarande från 160 kr exkl. moms, för varje extra kolli tillkommer 120 kr exkl. moms. För gods som levereras på pall debiteras 479 kr exkl. moms. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor kan ej avhämtas hos Confidence Security Sweden AB. Vid delleverans faktureras 160 kr exkl. moms per kolli för de restnoterade produkterna.

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggs genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Confidence bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Confidence rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Felaktigheter i en faktura från Confidence måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Confidence.

Produkterna förblir Confidence egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Confidence rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Betalningsinformation

Faktura

Din beställning kommer levereras med Postnord Företagspaket eller motsvarande. Leverans sker när samtliga av dina beställda artiklar finns på lager.

Frakt tillkommer på samtliga fakturaordrar med för närvarande 160 kr exkl. moms. För order omfattande fler än ett paket tillkommer fraktkostnad med 120 kr exkl. moms per kolli.

Confidence reserverar sig för sedvanlig kreditbedömning.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Confidence accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din order” via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Confidence lager, erhåller kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är färdigbehandlad”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

6. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Confidence anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Confidence lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Confidence till transportör.

Confidence bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

7. Återköp

Confidence accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Confidence eller faktureras separat.

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Confidence, företrädesvis via Mitt Konto – Ordrar på Confidence webbsida och där skapa ett ärende. Kunden ska returnera produkten till Confidence tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Retur godkänd av Confidence ska vara Confidence tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

8. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Confidence, företrädesvis via Mitt Konto – Orderhistorik. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Confidence.

9. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Confidence, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta Confidence, företrädesvis via Mitt Konto – Orderhistorik på Confidence webbsida och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Confidence tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Confidence vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Confidence rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Confidence förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

10. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Confidence lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

11. Ansvar

Föreligger fel som Confidence ansvarar för åtar sig Confidence att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Confidence har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Confidence är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i Confidence sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Confidence eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Confidence. Confidence ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Confidence med anledning av fel. Confidence ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Confidence gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Confidence anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

12. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Confidence rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via mejl och webbsidor.

13. Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Confidence webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar Confidence inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

14. Särskilt för molntjänster

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Confidence webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Confidence ansvar är begränsat till det ansvar som tillverkaren eller licensgivaren har i förhållande till kund enligt tillämpliga villkor. Begränsningen innefattar, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Särskilda bestämmelser för leverans av tjänst

15. Omfattning och genomförande

Confidence ska utföra den överenskomna tjänsten (”Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer.

Confidence får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om Confidence anlitar underleverantör ansvarar Confidence för såväl Confidence som underleverantörens arbete.

Kunden ska ge Confidence tillgång till all information och allt underlag som krävs för att Confidence ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet. Om Tjänsten ska utföras i kundens lokaler ska Confidence få tillgång till lokalerna i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.

16. Ersättning m.m.

Confidence har rätt till ersättning enligt Confidence vid var tid gällande prislista. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har Confidence rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar i Arbetskostnadsindex (AKI) kod J (Informations- och kommunikationsbolag).

Confidence ersättning anges exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten.

Confidence har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan Parterna.

Confidence utför Tjänsten under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prislista. Confidence har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.

17. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning sker mot faktura efter särskild kreditprövning.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Confidence bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadag. Vid försenad betalning har Confidence rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Felaktigheter i en faktura från Confidence måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Confidence.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har Confidence rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten.

18. Beställning och orderbekräftelse

Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

19. Ansvar

Föreligger fel i Tjänsten som Confidence ansvarar för åtar sig Confidence att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller omleverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Om Confidence väljer att inte avhjälpa felet eller att genomföra en omleverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet.

Confidence ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av Confidence. Om Tjänsten består i rådgivning är Confidence ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som kunden tillhandahållit. Confidence tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Confidence gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Confidence skadeståndsansvaranställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala arvodetpris som betalats av kunden för Tjänsten den senaste sex (6) månadsperioden.

Confidence ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, eller andra liknande indirekta skador, eller för (ii) förlust av data.

Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller om det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Confidence sida.

Kunden ansvarar för att skriftligen informera Confidence om alla förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens IT-miljö om förändringen kan påverka den Tjänst eller funktioner som Confidence levererar. Confidence ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar inte meddelats Confidence enligt ovan.

20. Reklamation

Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre (3) månader efter att den specifika Tjänsten utförts.

21. Immateriella rättigheter

Kunden erhåller äganderätten till samtliga immateriella rättigheter som vid Tjänstens utförande skapas särskilt av Confidence för kundens räkning. Om inte annat skriftligen avtalats, erhåller Confidence en icke-exklusiv licens, utan begränsning i tid, till alla immateriella rättigheter som skapas av Confidence för kundens räkning.

Kunden erhåller inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten som tillhör Confidence eller tredje man utöver vad som anges ovan. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immateriell rättighet som tillhör Confidence eller tredje man. För dessa immateriella rättigheter gäller istället de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.

Confidence är skyldig att meddela kunden det krävs någon ytterligare licens eller nyttjanderätt för Tjänstens nyttjande utöver vad som framgår av avtalet.

22. Intrång i immateriella rättigheter

Om kunden tillhandahåller immateriella rättigheter under avtalet garanteras att kunden innehar de rättigheter eller inhämtar de godkännanden som krävs för utförandet av Tjänsten enligt avtalet.

Confidence garanterar att Tjänsten som utförs av Confidence och de immateriella rättigheter som Confidence skapar eller tillhandahåller enligt avtalet, (med undantag för tredjepartstjänster eller -produkter från Confidence leverantörer), såvitt Confidence känner till, inte gör intrång i tredje mans tillkommande rätt.

Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Confidence avseende krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet på grund av kundens nyttjande av Tjänsten.

Vid ett påstående om intrång, för vilket Confidence ansvarar, (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering av kunden eller avseende tredjepartsprodukter eller liknande intrång), ska Confidence ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att på förhand erhålla Confidence skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas eller försenas. Om Confidence inte kan säkerställa kundens rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst eller produkt, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva avtalet med den andra parten avseende sådan tjänst eller produkt och Confidence åtar sig att i sådant fall återbetala det pris som betalats för sådan tjänst och produkt, förutsatt att kunden återlämnar produkten, med avdrag för den nytta kunden erhållit.

Confidence åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket Confidence ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som Confidence ansvarar för.

23. Avtalstid och upphörande

Avtalet är gällande från att det undertecknats av Parterna. (innefattande bindande accept per mejl från behöriga företagsrepresentanter). Om inte annat avtalats, gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Part:

(a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller
(b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Kundens rätt att nyttja resultatet av Tjänsten vid uppsägning enligt denna punkt 23 förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.

Allmänna bestämmelser

24. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Confidence webbsida möjliggör för besökare att lämna Confidence webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Confidence och Confidence bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Confidence tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Confidence av aktuell webbsida.

25. Confidence webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Confidence webbsida ägs av Confidence eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Confidence. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Confidence.

26. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Confidence webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Confidence. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Confidence detta samt byta sitt lösenord.

27. Personuppgifter

När Confidence är personuppgiftsansvarig

Confidence kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Confidence integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Confidence bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Confidence behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

När Confidence agerar personuppgiftsbiträde åt kunden

I de fall Confidence behandlar personuppgifter för Kundens räkning gäller följande.

Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk lag. Confidence får endast behandla personuppgifter i enlighet med kundens skriftliga instruktioner och inte för några andra ändamål.

Confidence ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Fjärrdiagnostik eller motsvarande förfarande får utföras av Confidence efter kundens (dvs. inte varje enskild slutanvändares) skriftliga medgivande. Confidence ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av kundens personuppgifter.

Om behandlingen av personuppgifter sker via kundens utrustning åtar sig kunden att tillse att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna finns på plats.

Confidence får avtala med underbiträde om uppfyllande av Confidence åtaganden om behandling av personuppgifter inom ramen för avtalet. Confidence svarar i dessa fall för att underbiträdets hantering av personuppgifter sker i enlighet med kundens instruktioner och att underbiträdet är bunden av motsvarande villkor som Confidence enligt detta avsnitt. Confidence ska på kundens skriftliga begäran meddela kunden vilka underbiträden som behandlar personuppgifter för kundens räkning och i vilket land behandlingen äger rum. Kunden har rätt att frånträda avtalet om kunden motsätter sig ett visst underbiträde.

Confidence har rätt att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES så länge detta är förenligt med svensk lag. Om ett underbiträde kommer att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES ska Confidence tillse att underbiträdet undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land eller liknande skriftligt avtal om det saknas en annan laglig grund för överföringen. Confidence ska ha rätt att som ombud för kunden underteckna det avtalet.

Kunden har rätt att en (1) gång per år, och senast inom tre (3) månader från det att uppdraget slutfördes, begära att få ta del av logghistorik och annan dokumentation som behövs för att säkerställa att Confidence lever upp till kundens krav på personuppgiftsbehandlingen och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. Granskningen ska ske på kundens egen bekostnad och, om Confidence begär det, genom en oberoende tredje man. Confidence ska tillåta de inspektioner som myndighet enligt lag kan kräva för personuppgifters behandling. Confidence kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras kunden.

Confidence ska inte behandla personuppgifter för kundens räkning under längre tid än vad som behövs för att fullgöra sitt åtagande mot kunden. Confidence ska senast tre (3) månader från det att åtagandet upphörde se till att kundens personuppgifter raderas. Om Confidence lagrar personuppgifter för kundens räkning, får Confidence inte radera personuppgifterna innan kunden meddelats om att radering kommer att ske.

28. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska (”SCC”) också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Confidence ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

29. Force Majeure

Confidence äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Confidence kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

30. Övrigt

Confidence förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Confidence webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Confidence skriftliga samtycke.

Confidence förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.