Bolaget
IR

Erbjudande

Confidence tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lösningar inom säkerhets- och inpasseringsteknik. Erbjudandet bygger på noga utvalda produkter från samarbetspartners, vilka antingen säljs som separata system eller integreras av Confidence till en helhetslösning som uppfyller kundens behov till en rimlig kostnad.

De helhetslösningar som Confidence designar och levererar bygger i huvudsak på öppen systemarkitektur och standardiserade produkter. Konkurrensfördelarna står således att finna både i de enskilda produkterna var för sig samt i den funktionalitet, skalbarhet och flexibilitet som den samlade och integrerade lösningen innebär för kunden.

Verksamheten är indelad i följande områden:

  • Säkerhet & Brand
  • Lås

Confidence är en systemintegratör som designar och levererar värdeskapande säkerhetslösningar av hög kvalitet. Dessa är konkurrenskraftiga i funktionalitet och pris, samt utnyttjar konvergensen mellan IT och säkerhetsteknologi. Bolaget strävar efter att bygga långsiktiga partnerskap med kunder genom att leverera funktionella lösningar såväl som värdeadderande tjänster och service.

Strategi och mål

Confidences strategi är att vara kundernas prioriterade leverantör av säkerhetslösningar till utvalda marknadssektorer. Bolagets ambition är att ge kunderna den bäst anpassade och mest flexibla lösningen baserad på spetsteknologi och som utnyttjar konvergensen mellan IT- och traditionell säkerhetsteknik med IP som integrationsbärare. Confidences helhetssyn på säkerhet är inbyggd i affärsmodellen och syftar till att ge kunden bästa möjliga lönsamhet över tiden i varje investering.

Koncernstruktur

Confidence-koncernen består av moderbolaget Confidence International AB (publ) (org. nr. 556291-7442, med säte i Stockholm) med en rad dotterbolag, varav de rörelsedrivande bolagen, vilka är helägda, är Confidence Sweden AB (org. nr. 556512-0408, med säte i Stockholm), Confidence Security Sweden AB (org. nr. 556551-3057, med säte i Stockholm).

Organisation och personal

Confidences verksamhet bedrivs genom det ovan nämnda rörelsedrivande bolaget och är organiserad i Sverige som marknadsområde. Confidence hade ca 58 anställda placerade vid kontor i Stockholm och Göteborg per den 31 december 2016