Incitament och ersättningar
Bolaget

 

På årsstämma 2016-05-12 beslutades att införa incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Fem ledande befattningshavare har i maj 2015 erbjudits och valt att köpa teckningsoptioner enligt tilldelning av serie 2016/2018 med teckningskurs 0,94 SEK och en löptid till den 31 maj 2018. Se Protokoll årsstämma 2016.