Valberedning
Bolaget

Nomineringsprocess antagen vid årsstämma 2018-05-09

Nomineringsprocessen inför årsstämma skall tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning skall konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén skall inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

a)     stämmoordförande

b)     antal styrelseledamöter och suppleanter

c)     val av styrelseordförande

d)     val av styrelseledamöter och suppleanter

e)     styrelsearvoden till ordförande och ledamöter

f)      arvoden till revisorerna

g)     i förekommande fall förslag till val av revisorer

Förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört

Om någon av de ägarrepresentanter som accepterat uppdraget som ledamot i nomineringskommittén, inte kan slutföra arbetet, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att ingå som ny ledamot.