Stämmor
IR

Årsstämmor

Tidpunkt och plats Årsstämma 2018

Tidpunkt: Onsdagen den 9 maj 2018, klockan 14.00.

Plats: Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Behandling av ärende inkommet från aktieägare

En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman, skall ha inkommit till Bolaget senast 10 veckor före tidpunkten för årsstämman för att kunna tas in i kallelsen. Aktieägaren skall ange ärende, fullständiga kontaktuppgifter samt antal aktier.

10 § KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar Web-tjänst, Svenska Dagbladet, samt som pressrelease via börsplatsens nyhetstjänst och genom publicering på bolagets hemsida. Kallelsens innehåll i PoIT och SvD skall kunna hållas nere till det minimum som vid varje tidpunkt krävs av ABL.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

I de fall aktiebolagslagen så föreskriver skall kallelse vidare ske genom brev till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget”.

11 § BOLAGSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut;
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, samt suppleanter för dessa
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer, samt eventuella suppleanter för dessa
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämma endast om aktieägaren på sätt som ovan anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Den som inte enligt regler i aktiebolagslagen har rätt att delta i bolagsstämma skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt, t.ex. genom elektronisk uppkoppling, följa förhandlingarna på bolagsstämman.