Kvalitets och ledningssystem – ISO 9001

Bolagets lednings och kvalitetssystem säkerställer en effektiv leverans med hög kvalitet och beskriver hur vi löpande arbetar med ständiga förbättringar för att fortsätta att möta och överträffa våra kunders behov.

Anläggarfirma CCTV – SSF 1061, utgåva 3

Denna norm som tagits fram av branschorganisationen Swelarm har som syfte att öka kvaliteten på utförda installationer av kameraanläggningar. Genom att vara certifierad mot denna norm säkerställer vi att vår organisation, vår kompetens, våra processer, lokaler och stödsystem lever upp till satta krav för vi skall leverera kameraanläggningar som motsvarar satta normer samt kundens krav och förväntningar.

Behörig ingenjör CCTV – SSF 1062 utgåva 2

Certifiering av Behörig ingenjör CCTV-anläggning – Konstruktion säkerställer att vi har personal med rätt kunskap och behörighet för konstruktion och installation av kameraanläggningar som uppfyller samtliga normer och krav.

Anläggarfirma brandlarm SBF 1008 utgåva 2

Normen för anläggarfirma brandlarm ställer krav avseende personalkompetens, rutiner och uppföljningssystem på anläggarföretag som installerar brandlarm. Genom certifiering enligt normen säkerställer Confidence att våra installationer lever upp till gällande regler och normer.

Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande SBF 2018:1

Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande i enlighet med SBF 502. En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande underlättar utrymningen av en byggnad i händelse av brand. Ett talat meddelande ger en klar information om en händelse och initiativ till att snabbt påbörja utrymning – utrymningstiden blir kortare i jämförelse med enbart en akustisk signal. I samverkan med övrigt brandskydd bidrar anläggningen till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Anläggarfirma inbrottslarm – SSF 1015 utgåva 3, larmklass 4

Denna norm är framarbetad av Svenska Stöldskyddsföreningen för företag som installerar inbrottslarm. I normen ställs krav på personal, utbildning och uppföljning för att säkerställa att arbetet utförs professionellt och fackmannamässigt med god kvalitet. Confidence uppfyller normen och har certifiering för den högsta larmklassen, (Larmklass 4).

Confidence är ISO9000 och SBSC certifierade

Bolaget innehar erforderliga certifikat från SBSC, inklusive Larmklass 4 samt ISO9000. För att vara verksam i säkerhetsbranschen krävs att företaget har polistillstånd, har en kvalitetscertifiering samt certifieringar enligt säkerhetsbranschens standarder. Confidence har samtliga sådana certifikat. Dessa följs upp vid revisorer en gång/år av branschens certifieringsföretag SBSC.

Tillverkar och produktspecifika certifieringar

Utöver SBSC och ISO9000 innehar vi ett flertal certifieringar som är direkt kopplade till välrenommerade tillverkare. Bland dessa kan nämnas Lenel OnGuard, Pacom Unison, Milestone samt på låssidan även Salto och Assa

Miljöpolicy

Confidence verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö och ej förnybara energiresurser. Alla föremål som lämnar företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/ återvinning eller vara biologisk nerbrytbara. Sparsamhet iakttas vid användning av energi och andra köpta resurser. Företaget skall följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy

Confidence skall framstå som en av de ledande leverantörerna av säkerhetssystem med hög och jämn kvalitet. Vi levererar säkerhetslösningar utifrån externa och interna kunders önskemål och behov, genom att hålla rätt kvalitet och erbjuda den senaste tekniken och kompetensen på våra produkter och tjänster. Våra medarbetare är företagets främsta resurser och som stöds av effektiva hjälpmedel i form av metoder, utrustning, stödsystem och utbildning, för att nå rätt kvalitet, lönsamhet och tillsammans kunna utveckla verksamheten.