Denna integritetspolicy gäller för samtliga bolag som från tid till annan finns inom Confidence- koncernen, för närvarande moderbolaget Confidence International Aktiebolag, 556291-7442, och de helägda dotterbolagen Confidence Sweden AB, org.nr: 556512-0408, samt Confidence Security Sweden AB, org.nr: 556551-3057, nedan benämnt ”Confidence”. Respektive bolag är personuppgifts- ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen av person- uppgifter sker enligt vid var tid gällande dataskyddslagstiftning, vilket är Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) fr.o.m. 25 maj 2018 (tillsammans med benämnda ”Tillämplig Dataskydds-lagstiftning”).

Confidence värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka Datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Denna integritetspolicy förklarar hur Confidence samlar in och använder personuppgifter.

1. PERSONUPPGIFTER

”Personuppgifter” när kortfattat all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

2. HUR SAMLAS PERSONUPPGIFTER IN

Confidence samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder våra tjänster. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information, när du väljer att svara på frågeformulär, om du anmäler intresse för någon aktivitet eller om du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Vilken information vi samlar in om dig beror naturligtvis på vilka tjänster, aktiviteter och produkter som du använder.

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål med tredje part utanför Confidence.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

Den information som vi samlar in kan t.ex. vara person- och kontaktinformation, såsom:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress 
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Position i företaget
 • Bankkontonummer

4. ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Confidence behandlar dina personuppgifter som krävs baserat på följande lagliga grunder

 • För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller det företag du representerar
 • För att fullgöra en rättslig skyldighet
 • För andra berättigade intressen
 • Enligt lämnat samtycke

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Confidence för bland annat följande ändamål:

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig
 • Använda för att kontakta dig
 • Använda som underlag för fakturering och bokföring
 • Hantera och administrera arbetsansökningar
 • Använda för marknadsföring
 • Besök på våra hemsidor
 • Deltagande vid evenemang

5. TILLGÅNG TILL UPPGIFTER

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med utvalda tredje parter enligt följande:

 • Leverantörer, underleverantörer och personuppgiftsbiträden
  Confidence anlitar leverantörer för flera olika tjänster som direkt eller indirekt krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller det företag du representerar. Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/ESS (s.k. ”tredje land”). Om vi överför din information till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lag. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet enligt gällande dataskyddsreglering.
 • Myndigheter
  Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter, såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

6. BEHANDLING AV UPPGIFTER

Confidence behandlar data inom EU/EES. Confidence vidtar lämpliga legala, tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

7. SÅ LÄNGE SPARAS UPPGIFTER

De Personuppgifter som vi samlar in och som genereras behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och beroende på våra skyldigheter. Vi sparar endast data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtagande och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. vad gäller redovisningskrav. Confidence kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

8. SKYDD AV UPPGIFTER

Confidence arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen ske enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

9. COOKIES

Confidence webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. VI använder förförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

10. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Confidence webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras uppgifter eller integritetspolicyer. VI uppmanar dig att granska alla integritetspolicyer som publiceras på de webbplatser du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar några personuppgifter om dig själv.

11. UPPDATERING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Confidence gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy.

12. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att veta bad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i visa all få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade.

Dina rättigheter

 • Tillgång till data
  Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Confidence har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till begäran om rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig, ofullständig eller irrelevant information om dig själv.
 • Rätt att begära att bli raderad (”rätten att bli glömd”)
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning. Vi blockerar i sådana fall de personuppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften är att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att i vissa fall få ut och på annat håll använda (portera) sådan data som du själv har lämnat till oss. Detta gäller endast i de fall då du samtyckt till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla avtalade tjänster till dig.
 • Återkallelse av samtycke
  Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Confidence bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss så fort som möjligt. Våra kontaktuppgifter framgår nedan.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina uppgifter.

13. KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om denna Integritetspolicy är du välkommen att höra av dig till oss.

 

info@confidence.se

Confidence International AB

Esplanaden 3B

172 67 SUNDBYBERG

Tel +46 (0)8 620 82 00

 

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m 25 maj 2018.