Regulatoriska meddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Aktieägarna i Confidence International AB, org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt: Tisdag den 2 april 2019, klockan 16.00 Plats: Confidence International AB, Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Bokslutskommuniké 2018

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2018.

Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme genom nyemission

Bolagets styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare i syfte att förstärka bolagets balansräkning, möjliggöra fortsatt försäljningstillväxt samt för att stärka bolagets likviditet. Målet är att tillföra bolaget 19,4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och bolaget avser inhämta garantiåtaganden…

Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB

Håkan Hammarbäck tillträder rollen som affärschef Brand på Confidence från och med den 18 mars 2019. Håkan kommer närmast från Aleris Omsorg där han arbetat med utveckling och inköp av välfärdsteknologi.

Skrivrättelse: Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för Certified Adviser. Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara måndagen den 18 februari 2019. Sammanläggning av aktier 1:100 innebär att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.

Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara måndagen den 18 februari 2019. Sammanläggning av aktier 1:100 innebär att hundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.

Confidence International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från extra bolagsstämma 2018-12-20

Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman:

Kvartalsrapport tredje kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence international AB (publ)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.

Strategiskt viktig säkerhetsaffär till Confidence

Confidence tecknar avtal med byggbolaget In3prenör AB om större säkerhetsleverans vid om- och tillbyggnad av N-kvarteret inom Karolinska universitetssjukhuset. Installationen utförs i lokaler med en sammanlagd bruttoarea om drygt 16,000 kvm och avser nyinstallation av passage- och larmsystem med integration till befintliga system i närliggande lokaler och fastigheter. Arbetet påbörjas omgående med slutleverans i mars…

Kvartalsrapport andra kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-juni 2018.

Ingram Micro väljer Confidence för sitt första fullfillmentcenter i Norden

Confidence har tecknat avtal med den globala IT-distributören Ingram Micro om leverans av säkerhets- och brandskyddsystem för deras första nordiska fullfillmentcenter, lokaliserat i Brunna i utkanten av Stockholm. Leveransen till ett värde motsvarande ca. 4,0 MSEK påbörjas under sommaren med slutleverans vid årsskiftet.

Riktad emission av aktier i Confidence International AB

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 9 maj 2018 har Confidence International AB (”Bolaget” eller ”Confidence”) genomfört en riktad emission av aktier till nyckelpersoner inom koncernen. Totalt har 3 933 334 aktier tecknats. Teckningskurs i emissionen är 15 öre per aktie.

Västerås största bostadsföretag väljer Confidence för ökad trygghet

Confidence har tecknat ett 5-årigt hyres- och funktionsavtal med Västerås största bostadsföretag, Bostads AB Mimer med totalt cirka 11.300 bostäder, om leverans och driftsättning och av nytt CCTV kamerasystem. Avtalet omfattar initialt 94 kameror inklusive service och underhåll samt bevakningstjänster till ett värde över avtalsperioden motsvarande cirka 3,5 MSEK. Kamerasystemet ingår i Bostads AB Mimers…

Utfall i Confidence Internationals nyemission

Styrelsen för Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den fullt garanterade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av bolagsstämma den 9 maj 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden för Företrädesemission löpte ut den 11 juni 2018 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 83,5 procent med…

Ledande datacenter väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter. Totalentreprenaden omfattar ett avancerat brandlarmsystem inklusive grafisk managementplattform för administration, drift och larmhantering i datacentret lokaliserat i Stockholm. Avtalet är en fortsättning på tidigare samarbete och genomförda leveranser av brand- och säkerhetssystem. Arbetet påbörjas snarast med…

Confidence offentliggör prospekt

Confidence International AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission.

Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2018

Kvartalsrapport första kvartalet 2018, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande rapport för perioden januari-mars 2018

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2018-05-09

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman: