Regulatoriska meddelanden

Kvartalsrapport Q2 2015, Confidence International AB

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015

Confidence International utser ny CFO

Pär Nilsson tillträder som ny CFO för Confidence och blir därmed även medlem av koncernledningen. Pär tillför gedigen erfarenhet, drivkraft och kompetens vilket säkerställer ett fortsatt högt tempo i utvecklingen av Confidence. Pär tillträder posten som CFO den 10 augusti.

Skanska väljer Confidence för stor säkerhetsentreprenad

Skanska Sverige AB väljer Confidence och tecknar avtal om leverans av integrerad säkerhetsanläggning för en större entreprenad i Stockholm. Den samlade säkerhetslösningen omfattar bland annat leverans av inbrottslarm, passagesystem och kameraövervakning som helt eller delvis integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet påbörjas hösten 2015 och beräknas…

Vattenfall väljer Confidence för ytterligare två säkerhetsanläggningar

Vattenfall Vattenkraft väljer Confidence och tecknar avtal om två större säkerhetsinstallationer vid kraftanläggningar norra Sverige. Affärsöverenskommelsen om utökat samarbete är en stor framgång för Confidence satsning på expertis och säkerhetslösningar anpassad för kritisk infrastruktur. De två säkerhetsprojekten med tonvikt på övervakningsteknik och CCTV kamerasystem levereras till kraftanläggningar i norra Sverige och värderas till ca 9…

Confidence ingår svenskt distributionsavtal för Notifier by Honeywell brandlarm

Confidence Security Sweden AB har tecknat avtal med Novar Systems Ltd (Honeywell), avseende distribution av Notifier by Honeywell brandlarm på den svenska marknaden. Notifier by Honeywell brandlarm är väl etablerat varumärke på den svenska marknaden och har sedan 1996 distribuerats via Honeywell till ett rikstäckande nät av framstående säkerhets- och brandspecialister. Utöver distributionsrättigheterna ingår åtagande…

Kommuniké från årsstämma - Confidence International AB

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, rapporterar från årsstämma 2015-05-07

Justering av handlingar inför Confidence årsstämma den 7 maj

Confidence International AB (publ) har idag inför bolagets årsstämma den 7:e maj, justerat underlaget ”Valberedningens fullständiga förslag till beslut; punkt 11” avseende föreslagna styrelsearvoden för verksamhetsåret 2015.

Kompletterande handlingar inför Confidence årsstämma tillgängliga på bolagets hemsida

Confidence International AB (publ) har idag kompletterat handlingar och underlag inför bolagets årsstämma med ”Valberedningens fullständiga förslag till beslut”. 

Nyemission övertecknad – Stort intresse för Confidence International AB

Nyemissionen i Confidence International AB (publ) har tecknats till 158,6 procent. Emissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 10 april 2015, har övertecknats och styrelsen har beslutat att till fullo utnyttja överteckningsoptionen om högst 5 200 000 aktier. Sammanlagt tillförs Bolaget därmed cirka 11,3 MSEK före emissionskostnader.

Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2014

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil, eller rekvireras som utskrift från:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org. nr. 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt:               Torsdagen den 7 maj 2015, klockan 14.00. Plats:                       Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg. 

Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ.)

Ett Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, http://www.confidence.se/memorandum2015/

Confidence senarelägger årsstämma till 7 maj 2015

Confidence International AB (publ.) senarelägger sin årsstämma till den 7 maj. Tidigare stämmodatum var 24 april.

Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, rapporterar från extra bolagsstämma 2015-03-13

Stockholm, 13 mars 2015 – Väsentliga beslut som fattades på extra bolagsstämman:

Confidence avyttrar Eventverksamheten

Efter en strategisk översyn har Confidence beslutat att avyttra sitt engagemang inom eventsystem för att till fullo fokusera på kärnverksamheten att tillhandahålla säkerhets- och brandtekniska lösningar. Till följd av detta har idag avtal ingåtts med Decta AB avseende inkråmsöverlåtelse av Confidence verksamhet inom eventsystem, inkluderande personal, serviceavtal, kundkontakter samt mjukvarukod. De nya ägarna övertar verksamheten…

Bokslutskommuniké 2014

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2014

Styrelsen för Confidence föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om totalt cirka 9,5 MSEK

Styrelsen för Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) har den 11 februari 2015 beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader.  Ett antal större aktieägare har meddelat att de har för…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Confidence International AB (publ), org.nr 556291-7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 mars 2015 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Esplanaden 3 B, 172 67, Sundbyberg.

Confidence genomför inkråmsförvärv av Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet

Som ett led i sin tillväxtstrategi har Confidence International AB (publ), idag slutfört inkråmsförvärvet av Imtech Elteknik ABs affärsområde Säkerhet. Förvärvet beräknas öka Confidence årliga affärsvolym inom verksamhetsområde Säkerhet & Brand med motsvarande ca 25-30 MSEK. Tillträde som ny ägare sker per den 1 februari.

Fortum väljer Confidence säkerhetslösningar för skydd av anläggning

Fortum Distribution väljer Confidence för leverans av ny säkerhetslösning och modernisering av säkerheten vid en av Fortums anläggningar i Örebrotrakten. Avtalet är ytterligare en framgång för Confidence satsning på anpassade säkerhetslösningar.