SBA – SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Confidence arbetar med oberoende rådgivning och konsultverksamhet inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och systematiskt säkerhetsarbete (SSA).

Vårt erbjudande innehåller praktisk och teoretisk rådgivning som skapar förutsättningar för ett effektivt brandskydd och efterlevnad av lagar och förordningar (lagen om skydd mot olycka – inom brand från 2004). 

Resultatet av vårt arbete är effektiva verktyg för SBA som assisterar ansvarig personal i säkerhets- och arbetsmiljöarbete, personsäkerhet och en ökad medvetenhet hos samtliga berörda. I erbjudandet ingår bland annat framtagande av skriftligt underlag för säkerhetsansvarig samt underlag och anvisningar för egenkontroll. Utbildning och coachning av säkerhetsansvarig samt utförare av egenkontrollen ingår som en naturlig del likväl som en komplett redogörelse och överlämning av SBA-material.

Våra tjänster inom Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

I det Systematiska Brandskyddsarbetet följer vi Svenska Brandförsvarsföreningens rekommendationer när vi tillsammans med uppdragsgivaren genomför hela eller delar av processerna:

Riskanalys 

Genomförande av riskinventering med efterföljande analys och förslag på åtgärdsplan. 

Efterlevnad av författningar

Upprättande av rutiner och dokumentation för att tillfredsställa de krav som lagar och förordningar ställer på dig som har ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandskyddspolicy

Upprättande av brandskyddspolicy och säkerställer att den blir kommunicerad till berörda.

Verksamhets- och byggnadsbeskrivningar

Beskrivning och dokumentation av verksamhet och lokaler.

Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning

Översyn av funktioner och personer som ska medverka i brandskydd-organisationen inklusive definition av ansvar och befogenheter 

Utbildningsplaner 

Inventering av utbildningsbehov för berörd personal samt upprättande av utbildningsplaner för att vidmakthålla kompetens.

Brandskyddsregler

Inventering, uppdatering och komplettering av det regelverk som finns i företag för att svara mot gällande lagar, författningar och regelverk.

Brandskyddsbeskrivning

Genomgång och inventering av att verksamhetens brandtekniska installationer och utrustning motsvarar gällande byggnadsritningar.

Drift- och underhållsinstruktioner

Upprättande av instruktioner för hur kontrollen av de brandtekniska installationerna ska utföras och när.

Kontrollsystem

Sammanställning av dokumentation med brandskyddsbeskrivningar, drift- och underhållsinstruktioner och underlag för avvikelserapportering. Vi instruerar berörd personal hur kontrollsystemet skall användas. Vi fastställer när, var och hur kontrollerna ska genomföras och hur redovisning av kontrollresultatet ska ske, samt upprättar rutiner för att åtgärda brister som framkommit.

Uppföljning 

Dokumentation av interna och externa rutiner samt dokument som ska följas upp. Vi utser vem som har ansvar för vad och fastställer tidplaner för när och hur redovisning ska ske.

Övriga dokument

Insamling och inventering av andra dokument som berör brandskyddsarbetet i verksamheten. 

Samordning, koordinering och projektledning 

Koordinerar och samordnar, leder och kvalitetssäkrar de insatser som görs av andra externa och/eller interna aktörer avseende kontroller av brandtekniska installationer. Som projektledare är det vår uppgift att i praktisk handling hålla både interna och externa aktörer informerade och väl införstådda med vilka regler som gäller och vad som förväntas av dem för att de ska uppfylla sina delar av regelverket kring SBA. Vårt ansvar omfattar även att kontrollera förutsättningarna för att dessa ska kunna leva upp till sina åtaganden.