Pär Nilsson, VD kommenterar tredje kvartalet 2017

VD´s kommentar till tredje kvartalet 2017

Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 27,6 (26,9) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -4,3 (0,1) MSEK. Koncernens totalresultat efter skatt uppgår till -4,5 (1,4) MSEK. Det försämrade resultatet beror huvudsakligen på kostnader för avgångsvederlag till tidigare VD, att jämförelseperioden innehåller en skatteintäkt om 1,5 MSEK samt försämrade marginaler inom koncernens båda affärsområden. För perioden redovisas ett kassaflöde från den löpande verksamheten om -0,1 (5,8) MSEK.

Omsättningen i bolagets största affärsområde, Säkerhet och Brand, uppgick under perioden till 24,3 (25,0) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,2 (2,0) MSEK. Försämringen av resultatet är en följd av vikande marginaler för affärsområdet under perioden. Affärsläget var fortsatt positivt under ett för branschen normalt utmanande tredje kvartal, med ett jämnt affärsflöde från våra prioriterade målsegment. Beläggningen har varit god inom projekt- och utförandeorganisationen men effektiviteten måste förbättras. För helåret 2017 redovisas en ackumulerad intäkt om 83,1 (75,7) MSEK, en ökning motsvarande ca 11 procent, och ett positivt rörelseresultat (EBIT) om 3,3 (3,5) MSEK där marginalen sjunkit något som en följd av försämrade marginaler under det tredje kvartalet.

Affärsområde Lås redovisar en omsättning under perioden motsvarande 3,5 (1,9) MSEK med ett resultat (EBIT) om 0 (-0,4) MSEK där resultatet påverkats av försämrade projektmarginaler under perioden. Ökning av omsättningen om ca 84 procent i jämförelse med föregående år förklaras till del av intäkter från försenade arbeten under andra kvartalet samt ett generellt gott affärsläge inom målsegmentet hotell och konferensanläggningar. För helåret 2017 redovisas en ackumulerad intäkt om 13,2 (12,9) MSEK, med ett positivt rörelseresultat (EBIT) om 0,8 (2,5) MSEK där resultatet påverkats negativt av det tredje kvartalet.

Den positiva utvecklingen avseende traditionella eftermarknads- och servicetjänster och våra nya digitaliserade tjänster inom Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA), fortsätter under god lönsamhet även i tredje kvartalet. Vår satsning på tillväxt i service- och eftermarknadsaffären ger oss ökad flexibilitet genom att skapa utrymme för optimering av vårt resursutnyttjande. Intäkterna från service och eftermarknad genererar samtidigt högre lönsamhet, ger oss lägre konjunkturkänslighet och en långsiktig stabilitet jämfört med mer flyktiga entreprenadvolymer vilket ökar tryggheten för bolaget och dess aktieägare.

Som nytillträdd VD tar jag mig med glädje och entusiasm an det fortsatta arbetet att befästa och vidareutveckla Confidence ledande position inom våra målsegment som specialisten inom teknisk säkerhet. Vi har ännu ej nått våra lönsamhetsmål och vi arbetar nu vidare utifrån vår strategiska plan vars hörnstenar är att befästa vår ledande position inom våra målsegment och nå ökad lönsamhet genom stabil och kontrollerad tillväxt, högre effektivitet, satsningar på ledarskap och kompetensutveckling samt marknadsledande kund och personalnöjdhet.

I vår satsning framåt lägger vi stor vikt vid ett stärkt ledarskap och vi utökar nu våra resurser inom försäljning och affärsutveckling parallellt med vidareutveckling och effektivisering av våra processer. I detta ingår att etablera en ny, justerad ledningsorganisation, med tydligare roller och ansvar för huvudprocesserna i det så viktiga samspelet mellan försäljning, projektledning, produktion samt service- och eftermarknad.

Jag ber att få tacka min personal för deras insatser samt våra aktieägare och kunder för visat förtroende. När vi går in i det fjärde och avslutande kvartalet kommer vi slutföra ett antal viktiga förändringar i vår organisation och inleda nya satsningar på våra affärer och sammanvägt stärker vi nu vår förmåga att leverera lönsam tillväxt.

Bifogat material

Kvartalsrapport Q3 2017 i sin fulla längd

Pär Nilsson

VD, Confidence International AB (publ.)
Direkt: +46 (0)765 00 50 08
E-post: par.nilsson@confidence.se