VD´s kommentar till tredje kvartalet 2018

Sammanfattningsvis ger det tredje kvartalet positiva signaler. Försäljning och orderingång visar en kraftig ökning under perioden tillsammans med en efter engångsposter förbättrad underliggande operativ marginal. Våra införda processer för projektstyrning och kontroll har fått genomslag vilket resulterat i att vi efter analys rensat för engångsposter i tre säkerhetsprojekt motsvarande -2,0 MSEK. Vi börjar även planenligt se positiva resultat från under året genomförda kostnadsbesparingar med lägre personal- och omkostnader jämfört med tidigare kvartal och föregående år. Perioden har även inneburit en kraftig ökning i vår försäljning och orderingång och vi har genomfört nyckelrekryteringar inom affärsområde säkerhet.

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2018 uppgick till 24,3 (27,6) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -4,6 (-4,3) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var -4,4 (0,0) MSEK. Koncernens resultat är lägre än våra förväntningar och uppsatta mål om lönsam tillväxt. Periodens resultat har påverkats negativt med -2,0 MSEK som en följd av justeringar för försämrat utfall inom projektutförande. Jämförelseperioden innehåller engångsposter avseende kostnader för avgångsvederlag till tidigare VD uppgående till 2,4 MSEK.

Omsättningen inom affärsområde Säkerhet & Brand, uppgick under tredje kvartalet till 20,9 (24,3) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om -3,5 (0,2) MSEK. Ackumulerat för året redovisas en intäkt om 61,0 (83,1) MSEK, en minskning motsvarande ca 27 procent. Försämringen av resultatet är dels en följd av en totalt lägre fakturerad volym för affärsområdet, dels av resultatjusteringar efter en genomgång av samtliga pågående projekt enligt nya förbättrade processer. Nedjusteringar har genomförts i tre säkerhetsprojekt där vi förväntar oss ett sämre utfall än estimerat vilket påverkar resultatet med totalt -2,0 MSEK under kvartalet.

Affärsområde Lås redovisar en omsättning under perioden motsvarande 3,6 (3,5) MSEK med ett resultat (EBIT) om 0,1 (0) MSEK. För helåret 2018 redovisas en ackumulerad intäkt om 12,9 (13,2) MSEK, med ett positivt rörelseresultat (EBIT) om 0,2 (0,8) MSEK.

2018 kännetecknas av en kraftig omställning för Confidence med ett flertal nödvändiga omstruktureringar för ökad lönsamhet genom ökad försäljning parat med kostnadsreduceringar. Arbetet med att etablera en ny ledningsgrupp avlutades i samband med rekryteringen av ny säljchef, Mikael Pettersson, som är på plats sedan 1 februari i år. Mikael har under året infört en ny försäljningsstruktur och nya säljprocesser som resulterat i ett kraftig ökat säljtryck och orderingång.

Totalt har 70 procent av personerna i ledande befattning inom bolaget (ledningsgrupp och arbetsledning) ersatts. Under kvartalet har nyckelrekryteringar inklusive ny affärschef säkerhet genomförts vilket ytterligare stärker vår förmåga till lönsam tillväxt inom affärsområdet.

Confidence totala personalstyrka har i samband med periodens utgång reducerats med motsvarande 14 procent från 68 till 60 heltidsanställda. Vi avser fortsätta under det avslutande kvartalet med ytterligare åtgärder i syfte att vid årets slut ha reducerat antalet heltidsanställda med totalt 20 procent, för att anpassa personalstyrkan till nuvarande affärsvolym. Åtgärderna genomförs utan påverkan på vår försäljnings- eller produktionskapacitet.

Besparingar av övriga löpande kostnader om ca 1,5 MSEK på årsbasis har genomförts och vi vidtar fortsatt effektiviseringsåtgärder enligt plan. Total minskning av kostnadsbasen motsvarar vid årets slut ca 11–12 MSEK på årsbasis. På intäktssidan fortsätter vi vidareutvecklingen av verksamhetens processer för styrning och uppföljning. Bland dessa ingår ledar- och affärsmannaskap där vi ytterligare förstärker processerna för genomgång och värdering av projekt och order samt förbättrar processerna för genomförande och kundnöjdhet.

Genomförda och planerade besparingar och strukturella förändringar i kombination med den kraftigt ökade försäljningen vi nu ser, positionerar oss väl inför 2019. Med detta sammantaget är det vår bedömning att vår planerade förbättringstakt fördröjts med ca 2 kvartal under detta år. 

Marknad & Försäljning

Ny försäljningschef från februari med positiv effekt på vår försäljning.

En stark befintlig kundbas ger oss goda referenser och rekommendationer. Tillsammans med vår tekniska
specialistkompetens så fortsätter vi att vinna nya spännande projekt i våra målsegment.

Flera nya strategiskt viktiga affärer inom prioriterade kundsegment har tecknats under kvartalet och vi ser
en generellt ökad orderingång inom båda affärsområdena.

Större affärer – Tredje kvartalet:

In3prenör: Strategiskt viktig säkerhetsaffär genom avtal med byggbolaget In3prenör AB om större om-
och tillbyggnad av N-kvarteret inom Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet omfattar en sammanlagd
bruttoarea om drygt 16,000 kvm och avser nyinstallation av passage- och larmsystem med integration till
befintliga system i närliggande lokaler och fastigheter. 

Större affärer – Första och andra kvartalet:

Ingram Micro: Leverans av säkerhets- och brandskydd med ett ordervärde ca 4,0 MSEK 

Västerås Stad: Ett 5-årigt hyres- och funktionsavtal med ordervärde om ca 3,5 MSEK 

Ledande aktör inom datacenter: Totalentreprenaden omfattar ett avancerat brandlarmsystem inklusive
grafisk managementplattform för administration, drift och larmhantering i datacenter lokaliserat i Stockholm

Läs mer om dessa affärer på vår hemsida: https://confidence.se

Orderingång och orderstock

Kraftigt ökande trend för orderingång med senaste säljprognos på +88 procent för 2018 jämfört med 2017
(utfallet orderingång per 30/9 i år är redan +29 procent jämfört med helår 2017)

Vår bedömning är att vi kommer prestera ett all-time high i orderingång för 2018

Totala offertstocken var 30/9 var 90,1 MSEK vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal

Omsättningshastigheten på offertstocken ökar med fler avslut som följd, samtidig som vi fyller
på med nya konkreta möjligheter

Nöjda kunder och högt personalengagemang i alla led är av stor vikt för att vi ska uppnå uppsatta mål såväl finansiellt som organisatoriskt. Vår strävan att befästa en stark position som specialisten på teknisk säkerhet fortsätter genom att aktivt arbeta med vårt budskap om ökat och förbättrat brandskydd och effektivt skydd i samhället och för våra utvalda målgrupper.

Offertstock: Volym av utestående offerter vid periodens slut

Orderingång: Erhållna kundorder under perioden

Pär Nilsson

Vd, Confidence International AB (publ.)
Direkt: +46 (0)765 00 50 08

E-post: par.nilsson@confidence.se