VD´s kommentarer till andra kvartalet 2016

Koncernens intäkter för det andra kvartalet 2016 uppgick till 32,0 (28,7) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,8 (0,1) MSEK samt (EBITDA) 1,4 (0,5) MSEK för kvarvarande verksamhet. För perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -1,4 (-2,2) MSEK.

Jag kan med glädje presentera ett positivt resultat för såväl koncernen som helhet som för våra båda affärsområden. Inom affärsområde Säkerhet & Brand har vi under periodens andra halva, efter upprepade förseningar, startat produktionen i vårt största projekt. Detta tillsammans med en fortsatt stark tillväxt i vår service- och eftermarknadsaffär samt i affärsområde Lås har, trots de utdragna förseningarna under kvartalets inledning, resulterat i en volymökning motsvarande ca 11 procent med ett positivt resultat på koncernnivå för perioden.

Bolagets största affärsområde, Säkerhet & Brand, redovisar en omsättningsökning motsvararande ca 5 procent och når under perioden 25,6 (24,3) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 1,5 (2,4) MSEK. Andelen intäkter som härrör från produkt och hårdvara, med lägre marginaler jämfört med produktionsarbete, har under perioden varit förhållandevis hög. Resultatet i affärsområdet ska ses i relation till att periodens produktionsförseningar kopplat till projektet mot Skanska uppskattas till ca. 3,0 MSEK. Från mitten av maj producerar vi enligt planerad takt vilket skapar goda förutsättningar för återstoden av 2016.

Under perioden har affärsområde Säkerhet & Brand skördat nya framgångar inom de prioriterade målsegmenten Kritisk Infrastruktur samt Fastighet och den positiva affärstrenden inom dessa fortsätter således. Vårt engagemang med Vattenfall utökas löpande och vi har under perioden vunnit flera nya projekt och vi har även etablerat ett spännande samarbete med SJ AB där vi redan inlett leverans av de två första projekten. Även målsegmentet Fastighet uppvisar god tillväxt med flera nya större kunder och kontrakt som nu är under uppstart, bland dessa återfinns bland annat en av Sveriges tre största förvaltare av kommersiella fastigheter.

Affärsområde Lås redovisar stark tillväxt med en omsättningsökning motsvarande ca 44 procent till 6,3 (4,4) MSEK och det är med glädje som vi samtidigt kan redovisa ett rörelseresultat (EBIT) om 1,5 (-0,1) MSEK. Ökningen är ett resultat av den renodling som genomförts av affärsområdet och där vi med kraftigt fokus slutfört flertalet större projekt med bland andra Scandic Continental, Scandic Haymarket och Hotell Birger Jarl. Under perioden har även flera nya projekt startat för leverans under andra halvan av 2016, bland dessa Tott Åre samt ett större innerstadshotell i Stockholm.

Gemensamt över båda affärsområdena och en viktig komponent i vår affärsmodell är service och eftermarknad. Denna lönsamma delaffär bygger på ett effektivt sätt långsiktiga kundrelationer och ger samtidigt goda förutsättningar till nya projekt. Vår ambition är att växa vår service- och eftermarknadsaffär snabbare än bolaget som helhet då denna skapar ett jämnt flöde, stabilitet och lönsamhet. Tillväxten under första halvåret för service- och eftermarknadsaffären motsvarar ca 20 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Vårt strategiska fokus på segmenten Kritisk Infrastruktur, Fastighet och Hotell har stärkt Confidence position som en av Sveriges ledande specialister inom teknisk säkerhet. Som specialist och expert inom dessa segment är det vår ambition att genom högsta kundnöjdhet alltid vara ett av kundens naturliga val. Denna ambition fortsätter att ge goda resultat och vi vinner allt oftare affärer på riksplanet i konkurrens med de största bolagen.

Med blicken framåt är det min bedömning att det goda inflödet av nya kunder fortsätter och att det utökade förtroendet från våra befintliga kunder ger oss stabila förutsättningar för fortsatt tillväxt och positiv resultatutveckling. Vi arbetar nu vidare enligt vår strategiska plan i ett bolag som har spetskunskap och en bredd som är anpassad till våra noga utvalda segment med målet att säkerställa god tillväxt och uthållig lönsamhet på koncernnivå.

Med hörnstenarna effektivitet, tillväxt samt kund- och personalnöjdhet har Confidence mycket goda förutsättningar att leverera ett positivt resultat för 2016 på koncernnivå.

Jag riktar mitt stora tack till alla våra aktieägare, kunder och personal!