VD´s kommentarer till Bokslutskommuniké 2016

Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 34,4 (32,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (0,6) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat före skatt uppgår till -0,1 (0,4) MSEK och för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 4,3 (0,2) MSEK.

Koncernens totalresultat för perioden (inklusive avvecklad verksamhet) är inte i nivå med våra förväntningar och uppsatta mål för kvartalet, detta till följd av isolerade projekt med lägre men positiva operativa marginaler samt av en reservering för nedsättning av en förväntad intäkt kopplad till avvecklad verksamhet.

Confidence följer med framgång den strategiska planen genom att uppfylla delmålen avseende volym- och marginaltillväxt under stabil och uthållig lönsamhet. Detta illustreras av ett femte kvartal i rad med positivt operationellt resultat. Bolaget levererar under 2016 väl i relation till kommunicerade delmål att under lönsamhet på koncernnivå flytta fram och befästa vår position som en av landets ledande specialister inom teknisk säkerhet.

Orderingången var fortsatt god under det fjärde kvartalet och vi hade vid ingången av det nya året ett produktionsunderlag motsvarande ca. 70 MSEK i kontrakterat projektvärde för leverans under 2017, vilket i kombination med vår växande eftermarknadsaffär skapar goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Affärsområde Säkerhet och Brand når under perioden en omsättning om 26,9 (27,0) MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om 1,9 (2,3) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Marknads- och affärsläget är fortsatt gynnsamt för affärsområdet som helhet och vi kan med glädje se att våra satsningar på målgrupperna Fastighet och Kritisk infrastruktur ger god respons och hög aktivitet. Samtidigt visar vår lönsamma affär inom service och eftermarknad styrka med fortsatt god tillväxt. Säkerhet & Brand avslutar därmed 2016 med ett positivt resultat även i det fjärde kvartalet.

Detta positiva och framåtdrivande momentum ger oss kraft och resurser för vidare affärsutvecklingen inom brandskyddsområdet. Vi erbjuder nu våra kunder utökad möjlighet till konsultation och nya anpassade tjänster inom Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Området är tydligt eftersatt i många kundmiljöer och Confidence erbjudande kan på ett kostnadseffektivt sätt, genom kunskapsbredd och en vältrimmad serviceorganisation, öka säkerheten hos nya och befintliga kunder och därigenom skapa ett lönsamt tjänstesegment.

Periodens resultat för affärsområdet har tyngts på grund av fortsatta beställarförseningar i det stora kundprojektet som redan meddelades i mina kommentarer till det tredje kvartalet. Intäkter motsvarande ca. 4 MSEK och därtill kopplat resultat planerade till det fjärde kvartalet har därmed förskjutits till 2017.

Affärsområde Lås (exklusive resultat från avvecklad verksamhet) redovisar en omsättningsökning jämfört med fjärde kvartalet föregående år motsvarande 15 procent,. Omsättningen når under perioden 7,2 (5,6) MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om 0,4 (0,7) MSEK Vi ser en fortsatt god orderingång och har under perioden kontrakterat en flertal nya intressanta projekt. Affärsområde Lås har vid ingången av 2017 ett produktionsunderlag i kontrakterat projektvärde motsvarande drygt 10 MSEK där merparten är planerat för leverans under första halvåret 2017.

Distribution och försäljning av vårt brandlarmsfabrikat Notifier by Honeywell, fortsätter sin tillväxt och utvecklas enligt plan genom kvalificerade återförsäljare samt genom egen direkt försäljning. Vi deltog med egen monter under Mässan Skydd 2016, och fortsatte där att öka kännedomen om varumärket Notifier och vidareutvecklade vårt distributionsnät som idag växt till ca 25 återförsäljare landet runt.

Tillgång till personella resurser är och fortsätter vara en utmaning för samtliga bolag och branscher där hög teknisk expertis parad med god social kompetens är ett krav för framgångsrik expansion. Under året som helhet och det fjärde kvartalet i synnerhet har vi genomfört flera lyckade rekryteringar genom att vara en spännande, trygg och eftertraktad arbetsgivare. Under perioden har vi med stolhet presenterat ett flertal nya medarbetare med ledande spetskunskap inom sina respektive områden. Insatserna fortsätter nu i satsningen att bygga branschens bästa säkerhetsteam och målsättningen att nå högsta personal- och kundnöjdhet.

Confidence intensifierar även marknadssatsningarna med målsättning att uppmärksamma vårt varumärke och ta en position som specialist och språkrör för ökat och förbättrat brandskydd och effektivt skydd av samhällskritisk infrastruktur. Under perioden har jag skrivit flera debattartiklar om brandskydd och vi har lanserat en blogg och etablerat oss på Twitter.

Vår inslagna väg har stor potential och arbetet fortsätter således i oförminskad takt utmed vår strategiska plan. De senaste åren har vi skapat ett större och lönsammare Confidence med en årsvolym 2016 om dryga 120 MSEK och en förbättrad lönsamhet uppgående till 2,3 MSEK (-1,7) MSEK (EBITDA). Även om vi nått en god bit på vår utvecklingsresa lutar vi oss inte tillbaka utan är nu i färd att ta nya steg i vårt förbättringsarbete för att skapa ett ännu vassare Confidence.

Med 2016 års uppnådda delmål och positiva resultat har vi bäddat för ett lönsamt 2017 och jag ber att få tacka min personal för deras fokuserade insatser samt våra aktieägare och kunder för det förtroende ni visat oss under 2016. Jag ser fram emot ett spännande 2017 tillsammans där vi fortsätter att utveckla Confidence till nästa nivå.

Bifogat material

Bokslutskommuniké 2016 i sin fulla längd

Mats Engström

VD, Confidence International AB (publ.)

Direkt: +46 (0)765 00 50 08
E-post: mats.engstrom@confidence.se