VD´s kommentarer till tredje kvartalet 2016

Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 26,9 (24,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (-1,4) MSEK samt (EBITDA) 0,6 (-0,9) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat efter skatt uppgår till 1,4 MSEK och för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 5,8 (-3,8) MSEK.

Det positiva resultatet och kassaflödet på koncernnivå är en följd av stark utveckling och fortsatta marginalförbättringar inom vårt största affärsområde Säkerhet och Brand. För affärsområde Lås redovisas en mindre förlust direkt kopplad till temporärt lägre projektvolymer. Koncernens totala resultat har dessutom påverkats positivt av en övrig skatteintäkt under perioden om 1,5 MSEK, vilken är resultatet av en affär som genomförts under kvartalet och som möjliggjorts genom utnyttjande av koncernens ackumulerade förlustavdrag. Det är speciellt glädjande att kunna redovisa koncernmässig lönsamhet även rensat för övriga skatterelaterade intäkter i detta för Confidence och branschens mest utmanande tredje kvartal.

Omsättningsökning i bolagets största affärsområde, Säkerhet & Brand, motsvarar ca 9 procent och når under perioden 25,0 (22,9) MSEK. Resultatet för affärsområdet ökar samtidigt med ett rörelseresultat (EBIT) på 2,0 (0,3) MSEK. Jag kan med detta konstatera att vi nu ser god effekt av våra marginalförbättrande åtgärder som genomförts enligt den strategiska planen.

Under perioden har Confidence gått beställaren av vårt största pågående projekt till mötes och senarelagt produktion som planerats under perioden.

Senareläggningen har ej påverkat projektets totala omfattning och det är vår bedömning att säkerhetsleveranserna i detta stora överordnade byggprojekt når full produktionstakt vid årsskiftet med slutförande under 2017. Den under perioden försenade produktionsvolymen för projektet uppskattas till ca. 4 MSEK.

Omsättningen i affärsområde Lås uppgick till 1,9 (1,9) MSEK med ett negativt resultat (EBIT) om -0,4 (-0,2) MSEK. Resultatet är en effekt av låga projektvolymer i det tredje kvartalet. Vår takt för helåret 2016 är uppgår till en ackumulerad intäkt om 12,9 (10,3) MSEK vilket motsvarar en ökning med ca. 25 procent och ett rörelseresultat (EBIT) om 2,5 (0,1) MSEK. Detta betyder att vi genom ökad effektivitet i utförande, service och underhåll uppnått en resultatförbättring under de första tre kvartalen motsvarande drygt 2 MSEK. Orderingången under andra och tredje kvartalet har varit god med ett ackumulerat produktionsunderlag för den avslutande perioden vilket skapar fortsatta förutsättningar för lönsam tillväxt för återstoden av 2016 samt en god start på 2017 för affärsområdet.

Vi har nu arbetat drygt 1,5 år enligt den strategiska plan som antogs av styrelsen våren 2015 och uppdaterades våren 2016. Planens bärande hörnstenar är lönsamhetsutveckling, tillväxt samt marknadsledande kund- och personalnöjdhet. Delkomponenterna har tydliga och mätbara mål som följs upp enligt etablerade processer och rutiner och till dags dato utvecklas vi i linje med målen vilket bekräftas av våra redovisade positiva resultat för årets tre första kvartal.

Nöjd kund är ett nyckelbegrepp i vår strävan att bygga nära, starka och lönsamma kundrelationer. För en stor andel av våra kunder är säkerheten verksamhetskritisk och innebär en kontinuerlig process som kräver en trygg och långsiktig partner med specialistkunskap för att driva säkerhetsarbetet mot deras högt satta mål. Vår fortsatta tillväxt i service- och eftermarknadsaffären är en bekräftelse på Confidence framgångar i detta så viktiga relationsarbete. Att aktivt söka en större affärsandel inom service och eftermarknad skapar utrymme för bättre resursutnyttjande och flexibilitet samt minskar exponeringen i pågående entreprenader. Intäkterna från service och eftermarknad genererar samtidigt högre lönsamhet och långsiktig stabilitet jämfört med mer flyktiga entreprenadvolymer. Sammantaget ökar genom detta tryggheten för bolaget och dess aktieägare.

Genom vårt fokuserade arbetssätt upplever vi ett ökat intresse från potentiella kunder i målsegmenten och fler förfrågningar från bolag och verksamheter som tidigare låg utanför vår räckvidd. Att fokusera och aktivt välja innebär samtidigt att välja bort. Mot bakgrund av våra framgångar inom valda målsegment och de goda utvecklingsmöjligheter som erbjuds där, ser jag idag inget behov att utöka antalet valda målsegment. Förändring och innovation står fortsatt högt på agendan under de löpande uppdateringarna av den strategiska planen.

I syfte att intensifiera satsningen på service- och eftermarknad, har vi under perioden samlat och organiserat hela serviceverksamheten i en resultatenhet som rapporterar direkt till VD. Confidence Customer Center, är nu den gemensamma enhet som drivs 24/7 med ansvar för kunder under driftsfas inom båda affärsområdena. Här omfattas bland annat kundtjänst, serviceavtal, löpande jourservice, revisioner samt merförsäljning. I och med denna effektivisering och som ett led i vår pågående digitaliseringsprocess, har vi under perioden investerat i nya produktions- och ärendehanteringssystem. Systemen ger oss förbättrade möjligheter att befästa positionen som säkerhetsspecialist och tjänsteleverantör med branschledande kundnöjdhet och i slutänden – höjd kundlojalitet.

Bolagets produktivitet mätt i omsättning per anställd har de senaste tre åren ökat med hela 55 procent. Till stor del kan denna tillväxt tillskrivas en reell ökning av den egna produktiviteten kombinerat med effektivare produktionssamarbeten med underentreprenörer inom framförallt installation. Vi fortsätter nu processen att bygga branschens bästa säkerhetsteam och söker fler erfarna säljare, tekniker och projektledare samtidigt som vi kompetensutvecklar befintlig personal för intern rekrytering till specialisttjänster. Vi har även aktivt inlett samarbeten med utbildningsinstitut och skolor till vilka vi bland annat erbjuder lärlingsplatser. Inom rekryteringsområdet möter vi liknande tuffa utmaningar som andra tekniska spetsföretag med den brist som råder på erfarna specialister inom teknik, försäljning och marknad.

Lönsamhet och branschens mest nöjda kunder når vi delvis genom att sträva efter att erbjuda branschens bästa arbetsplats. Personalnöjdhet är en viktig del i vår strategiska långsiktiga plan och en tydlig signal i vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare där de anställda erbjuds goda möjligheter till utveckling, delaktighet och stolthet! Med hörnstenarna effektivitet, tillväxt samt kund- och personalnöjdhet kommer Confidence att enligt plan leverera ett lönsamt 2016 på koncernnivå.

Jag riktar mitt stora tack till alla våra aktieägare, kunder och personal!

Bifogat material

Kvartalsrapporten i sin fulla längd

Mats Engström

VD, Confidence International AB (publ.)

Direkt: +46 (0)765 00 50 08
E-post: mats.engstrom@confidence.se